§ 1 DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Dni robocze – Dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Hasło – Ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
 3. Klient – Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie.
 4. Konsument – Osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto – podstrona Sklepu chroniona indywidualnym hasłem, na której gromadzone są informacje o Kliencie i dokonywanych przez niego Zamówieniach.
 6. Produkt – Rzecz ruchoma dostępna w Sklepie będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej określający zasady korzystania z Sklepu, świadczonych za jego pośrednictwem usług drogą elektroniczną związanych z dokonywaniem zamówień oferowanych w Sklepie produktów, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Rejestracja – Jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta w Sklepie, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę/Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 9. Sklep – Sklep internetowy Usługodawcy/Sprzedawcy pn. „Wedding Flow”, dostępny pod adresem www.weddingflow.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub korzystać z innych usług świadczonych przez umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
 10. Strona – Usługodawca, Sprzedawca, Konsument, Klient.
 11. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu przez Klienta z Usługodawcą.
 12. Usługa elektroniczna – Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu, bez jednoczesnej obecności Stron, poprzez przekaz danych, na indywidulane żądanie Klienta.
 13. Usługodawca/Sprzedawca – Weronika Dyrda – Sołtys prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Weronika Dyrda – Sołtys”, adres: ul. Krakowska 13, 32-447 Siepraw, nr NIP: 6811895459, nr REGON: 368039899, adres e-mail: biuro@weddingflow.pl, tel. +48 501255878.
 14. Zamówienie – Oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu przez Klientów.
 2. Sklep prowadzony jest przez Usługodawcę.
 3. Sklep za pośrednictwem strony internetowej www.weddingflow.pl świadczy usługi związane z wysyłkową sprzedażą Produktów.
 4. Złożenie zamówienia na Produkt oferowany przez Sklep oraz realizacja Zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu w treści obowiązującej na dzień złożenia Zamówienia oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  1. komputer z dostępem do sieci Internet;
  2. dostęp do poczty elektronicznej;
  3. zalecana rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli;
  4. przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.Minimalne wymagania techniczne dla Klientów niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy są następujące:
 6. Klient zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym;
  2. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  3. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz Sklepu;
  4. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, oraz w zgodzie z dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich;
  5. wprowadzania do Sklepu danych zgodnych ze stanem faktycznym.

§ 3 REJESTRACJA KONTA

 1. W ramach funkcjonowania Sklepu Usługodawca umożliwia Klientom założenie Konta poprzez Rejestrację.
 2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej, polegającej na prowadzeniu Konta Klienta jest zawarta z chwilą dokonania Rejestracji Klienta w Sklepie.
 3. Dokonanie Rejestracji wymaga podania następujących danych Klienta: imię i nazwisko lub nazwa i forma prawna, telefon, adres, adres: e-mail.
 4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta jest zawierana na czas nieoznaczony.
 5. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, polegającej na prowadzeniu Konta w każdym czasie i bez wskazania przyczyny, z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w wypadku, gdy Klient rażąco lub uporczywie narusza niniejszy Regulamin. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym, co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeńz wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim  wypadku ze skutkiem natychmiastowym po złożeniu Klientowi oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.
 7. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

§ 4 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu oferowanego przez Sklep Klient zobowiązany jest wypełnić interaktywny formularz Zamówienia na stronie
  internetowej Sklepu, dokonać wyboru Produktu i złożyć Zamówienie w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje.
 2. Zawarcie Umowy sprzedaży Produktu nie jest uzależnione od Rejestracji Konta w Sklepie.
 3. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko lub nazwa i forma prawna działalności, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.
 4. Skuteczne złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „POTWIERDŹ ZAMÓWIENIE”.
 5. Wybór opcji „POTWIERDŹ ZAMÓWIENIE” jest jednoznaczny z zamknięciem Zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty po stronie Klienta za wybrany Produkt oraz z obowiązkiem dostawy przez Sprzedawcę zgodnie z złożonym Zamówieniem.
 6. W momencie wyboru opcji „POTWIERDŹ ZAMÓWIENIE” zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Usługodawcą i Klientem na Produkt wymieniony w Zamówieniu.
 7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje złożone zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
 8. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części lub całości Zamówienia w przypadku, gdy:
  1. elektroniczny formularz Zamówienia nie został wypełniony poprawnie, a Sklep nie może skontaktować się z Klientem w celu weryfikacji jego danych teleadresowych;
  2. Produkt został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej po złożeniu Zamówienia;
  3. takie uprawnienie lub obowiązek wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
  4. okaże się, że doszło do incydentalnej niezgodności stanów magazynowych bądź uszkodzenia Produktu w magazynie Sklepu.
 10. Jeżeli Sklep odmawia realizacji Zamówienia zgodnie z ust. 9 lit. b) lub d) powyżej najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni roboczych, licząc od daty złożenia Zamówienia, zawiadomi o tym Klienta drogą elektroniczną i zwróci Klientowi uiszczoną przez niego cenę wraz poniesionymi przez Klienta kosztami dostawy.
 11. Dla danego Zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w chwili jego złożenia.
 12. Cena Produktu widoczna w Sklepie jest podana w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy, które – jeżeli występują, są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 13. Zawartość Sklepu, w szczególności układ, treści, grafika, logo, zdjęcia, a także opisy i zdjęcia Produktów podlegają ochronie prawnej. Usługodawca nie wyraża zgody na kopiowanie treści będących jego własnością bez jego pisemnego zezwolenia.
 14. Opisy Produktów znajdujące się w Sklepie służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym. Zdjęcia Produktów mają charakter poglądowy. Sklep zwraca uwagę, że w zależności od rozdzielczości ekranu Klienta kolory Produktów na zdjęciach mogą różnić się od siebie. Sklep nie odpowiada za zmianę szaty graficznej Produktu przez jego producenta.
 15. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:
  1. Za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
  2. Gotówka przy odbiorze osobistym;
  3. Przelew – dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie internetowej Sklepu oraz w potwierdzeniu złożenia Zamówienia.
 2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie złożone przez Klienta Zamówienie jest anulowane.
 3. W przypadku sposobu płatności typu za pobraniem przy odbiorze przesyłki lub gotówką przy odbiorze osobistym uruchomienie dostawy zamówionego Produktu jest realizowane nie później niż w terminie 1 (jednego) dnia roboczego od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. Zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie i akceptacja postanowień Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na wystawienie i udostępnienie Klientowi faktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 poz. 2174 t.j. ze zm.). Wyrażenie zgody na udostępnianie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymywania faktur w wersji papierowej.
 5. Sklep wystawia fakturę elektroniczną w momencie wysyłki Zamówienia z magazynu. Link do pobrania faktury w formie PDF zostanie wysłany Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email wskazany przez Klienta przy składaniu Zamówienia lub przy zakładaniu Konta. Dodatkowo Klient zarejestrowany będzie mógł pobrać fakturę po zalogowaniu na swoje Konto. Wysłanie przez Sklep linku do pobrania faktury, korekty faktury w formie PDF jest jednoznaczne z odbiorem tych dokumentów przez Klienta.
 6. W przypadkach określonych przepisami prawa podatkowego Sklep wystawia rachunek.

§ 6 DOSTAWA

 1. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta, w następujący sposób:
   1. Przesyłką kurierską;
 2. Dostawa Produktów dostępna jest do krajów Unii Europejskiej, przy czym koszt dostawy poza Rzeczpospolitą Polską ustalany jest indywidulanie pomiędzy Sklepem i Klientem. W przypadku dostawy poza granice Rzeczypospolitej Polskiej zaleca się, aby Klient skontaktował się ze Sklepem przed złożeniem Zamówienia.
 3. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia, w zależności od wybranej przez Klienta opcji dostawy. Koszty dostawy pokrywa Klient.
 4. Sklep zobowiązany jest do przygotowania Produktu do dostawy oraz do uiszczenia w imieniu Klienta wynagrodzenia należnego dostawcy z tytułu dostarczenia Produktu do Klienta.
 5. Termin dostawy Zamówienia jest uzależniony od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Termin dostawy będzie określony w potwierdzeniu złożenia Zamówienia. W przypadku niedoręczenia Produktu we wskazanym czasie Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sklep celem ustalenia przyczyn opóźnienia i podjęcia działań zaradczych lub reklamacyjnych.
 6. W przypadku, gdy Zamówienie nie może zostać poprawnie lub terminowo doręczone z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. błędny adres, odmowa przyjęcia), Sklep zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami ponownego transportu zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw.
 7. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.
 8. Przed odbiorem Produktu Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania, taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub ubytku przesyłki zaleca się, aby Klient zażądał sporządzenia protokołu o stanie przesyłki. Protokół szkodowy podpisują Klient oraz przedstawiciel dostawcy. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia należy odmówić przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce. W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki z uwagi na jej uszkodzenie, Sklep ponownie wyśle Klientowi zamówiony Produkt po otrzymaniu od Klienta informacji o uszkodzonej przesyłce.
 9. W przypadku zaginięcia przesyłki wysłanej za pośrednictwem firmy kurierskiej i otrzymania od Klienta informacji o niedoręczeniu zamówionego Produktu, Sklep zwraca Klientowi uiszczone przez niego kwoty w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania informacji o niedoręczeniu Produktu lub wyśle Klientowi Produkt ponownie, w zależności od woli Klienta.
 10. Klient może odebrać osobiście zakupiony Produkt z siedziby Sprzedawcy.

§ 7  ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROTY

 1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania Produktu odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, określonych poniżej.
 2. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 4. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy oraz terminowego dostarczenia zwracanego Produktu do Sklepu, Sklep zwróci Konsumentowi otrzymaną od Konsumenta płatność.
 5. Konsument może zrezygnować z części lub całości zamówionych Produktów, wysyłając w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej Produkt „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy”, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, na adres poczty elektronicznej: biuro@weddingflow.pl lub pisemnie na adres: Weronika Dyrda – Sołtys adres: Siepraw ul. Krakowska 13, 32-447 Siepraw.
 6. Zwrot Produktów powinien nastąpić w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.
 7. Sugerujemy odesłanie zwracanych Produktów w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 8. Konsument przesyła Produkt z kartą gwarancyjną (dla towarów, na które udzielono gwarancji) oraz wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
 9. Sugerujemy opatrzenie przesyłki ze zwracanym Produktem informacją „ZWROT TOWARU”.
 10. Sklep zwraca Konsumentowi uiszczoną przez niego płatność, korzystając z tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Zwrot płatności dokonywany jest przez Sklep niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania przesyłki zawierającej zwracany Produkt lub dowodu jego odesłania.
 11. Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie zwracanych Produktów i ich nieodsyłanie w kopertach lub kopertach bąbelkowych. Zwracane Produkty powinny być właściwie opakowane w sposób zabezpieczający je w trakcie transportu przed utratą, ubytkiem lub uszkodzeniem, w szczególności opakowanie powinno być odpowiednio zamknięte i zabezpieczone (w postaci plomb, pieczęci lakowych, taśm samoprzylepnych lub nalepek itp.) w sposób uniemożliwiający dostęp do zawartości przesyłki bez pozostawienia widocznych śladów, a także posiadać odpowiednie zabezpieczenie wewnętrzne uniemożliwiające przesuwanie się zawartości przesyłki. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów sprzedaży, których:
  1. przedmiotem są Produkty mające krótki termin przydatności do użycia, o czym Sklep informował Konsumenta przy składaniu Zamówienia;
  2. przedmiotem są Produkty, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;
  3. przedmiotem są Produkty nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 13. O prawie odstąpienia od umowy Konsument jest informowany również odrębnym pouczeniem, dostarczonym mu w formie pisemnej w przesyłce z zamówionym Produktem.
 14. Konsument może skorzystać z wzoru odstąpienia od Umowy sprzedaży, który jest załączony w przesyłce z zamówionym Produktem.

§ 8 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Sklep zobowiązany jest do sprzedaży Klientowi Produktów nie wadliwych, z wyjątkiem przecenionych Produktów niepełnowartościowych, które Klient zamówił wiedząc o wadzie. W razie niezgodności Produktu z Umową sprzedaży bądź w zakresie nieprawidłowości w świadczeniu usług drogą elektroniczną Klient powinien zgłosić Sklepowi reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@weddingflow.pl lub pisemnie na adres: Weronika Dyrda – Sołtys adres: Siepraw ul. Krakowska 13, 32-447 Siepraw.
 2. Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego należy bezwzględnie zachować wszelkie reklamowane Produkty.
 3. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 4. Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.
 5. Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Jeśli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może również żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep jest wówczas obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
 7. Reklamowane Produkty należy dostarczyć do Sklepu wraz z wypełnionym „Zgłoszeniem reklamacji”, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Sugerujemy opatrzenie przesyłki z reklamowanymi Produktami informacją: „REKLAMACJA TOWARU”. Reklamowane towary należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Weronika Dyrda – Sołtys adres: Siepraw ul. Krakowska 13, 32-447 Siepraw. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 8. Sklep ustosunkuje się do zgłoszonego przez Klienta żądania (reklamacji) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia żądania. W braku ustosunkowania się przez Sklep we wskazanym terminie uważa się, że żądanie uznano za uzasadnione.
 9. Reklamowane Produkty, odsyłane przez Klienta w celu naprawy (usunięcia wady), Sklep niezwłocznie po ich otrzymaniu odsyła do właściwego punktu serwisowego.
 10. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Sklep Klient może skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 11. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Sklep, Klient będący Konsumentem może skorzystać z postępowania pozasądowego w celu rozstrzygnięcia sporu. Podmiotem właściwym do prowadzenia takiego postępowania jest Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej, którego strona internetowa dostępna jest pod adresem: www.krakow.wiih.gov.pl.
 12. Klienci mogą również skorzystać z unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Klientami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 9 DANE OSOBOWE

 1. Sklep zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych Klientów i przetwarzanie ich zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientów Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.

§ 10 POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, przy czym Konsumenci nie są pozbawieni ochrony przyznanej im na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa ich zwykłego pobytu.
 3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych.
 4. Regulamin może ulec zmianie. Klienta obowiązuje wersja Regulaminu w treści aktualnej na dzień złożenia Zamówienia i akceptowana przez Klienta w momencie dokonywania Zamówienia.
 5. Niniejszy Regulamin ma moc obowiązującą od dnia 3 października 2019 roku.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Załącznik nr 2 do Regulaminu – ZGŁOSZENIE REKLAMACJI